Föräldraföreningen har under våren fått oroväckande information om skolans lokalsituation. Vi har genom olika initiativ gjort föräldraföreningens röst hörd och nu vill vi informera er föräldrar om det.

Under en längre tid har skolans rektorer signalerat att det är trångt på skolan. Vid föräldraföreningens möte i mars, 2014 informerade rektor om den situation som uppstår till höstterminen 2014 då har vi akut brist på klassrum. Detta beror på inflyttning och stora barnkullar inom skolans upp-tagningsområde. Barn står på kö, barn nekas plats och det kommer att bli stora barngrupper i redan trånga utrymmen.

Två alternativa förslag på anpassningar av lokalerna presenterades av rektor: 1. Att ta ned en vägg mellan ett konferensrum och intilliggande utrymme. 2. En fristående paviljong inom skolans område. En förstudie kring mer omfattande lokalförändringar är planerad till 2015.

Under föräldraförenings möte i mars lyftes frågan igen. Vi framförde vår oro för att barnens arbetsmiljö äventyras, samt att den pedagogiska verksamheten blir lidande. Styrelsen beslutade vid mötet att skriva ett brev till stadsdelsnämnd Östers politiker, vilket gjordes. Där beskriver vi vår oro (dnr: 2014/ SDN0041) samt framför en önskan om att beslut fattas utifrån fler perspektiv än enbart ekonomiska.

Vid föräldraföreningens möte i april informerade rektor om att beslut nu har fattats av ansvariga tjänstemän om rivning av mellanväggen. Föräldraföreningen reagerade starkt på detta och ifrågasätter grunderna för beslutet, som vi uppfattar är en högst tillfällig lösning eftersom det redan hösten 2015 kan komma att krävas ytterligare klassrum.

Vårt förslag är att inte vänta till 2015 med en förstudie kring en mer permanent lokallösning, utan påbörja den omgående.

Vad har hänt och vad är nästa steg?

Onsdag 23 april deltog halva styrelsen i Stadsdel Östers nämndsammanträde där Trandaredskolans lokalbrist hade en egen punkt på dagordningen efter vårt öppna brev. Det framkom att just Tarndared-skolan aldrig har varit uppe på diskussion förut, lokalbristen var faktiskt nyheter för politikerna som satt i rummet. Men nu fick de förhoppningsvis insikt i våra barns vardag med dålig luft i små klassrum, trånga kapprum och för få toaletter.

Stadsdel Östers ordförande Ulf Sjösten lovade att deras beslut samt de handlingar som vi skickat in (ett brev, en påminnelse samt ett svar från Gülsen Özdenkos (som är områdeschef skolor, Stadsdelsförvaltning Öster vid Borås Stad) ska skickas till politiker i Lokalförsörjningsförvaltningen.

Stadsdel Östers ordförande Ulf Sjösten lovade också att lyfta frågan till Lokalförsörjningsnämnden där hela Borås lokalsituation beslutas, där kommer de att ta upp Trandaredskolan till diskussion inför kommande prioriteringar.

Fredag 16 maj besökte politikerna Ulf Sjösten och Annette Carlsson skolan i sällskap av Borås Tidning och representanter från föräldraföreningens styrelse. Vi fick en rundvandring av rektor Kristina för att få lägesbeskrivning av hur trångbodda elever och lärare är. Kristina visade även bristen på lämplig lokal för musikundervisning.

Vid samma tillfälle informerade även rektor om att det finns förslag på att göra om ett arbetsrum för lärarna till klassrum för att lösa den akuta krisen till hösten, istället för att riva en vägg. Långt ifrån optimalt för lärarna men förhandling pågår.

Följ vårt fortsatta arbete på www.trandaredskolan.se!

Hälsningar från Styrelsen för Trandaredskolans föräldraförening